Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych ad 6

Liczba potrzebna do leczenia kwasem traneksamowym, aby zapobiec jednej reoperacji w ciągu 30 dni po zabiegu, wynosiła 71 pacjentów (95% CI, 45 do 167). W analizie post hoc pacjenci poddani reoperacji częściej niż ci, którzy nie przeszli reoperacji, umierali lub mieli powikłania zakrzepowe w ciągu 30 dni po zabiegu (ryzyko względne, 2,13; 95% CI, 1,62 do 2,80; P <0,001) ( Tabela Napady pooperacyjne i inne niekorzystne zdarzenia
Napady pooperacyjne wystąpiły u 15 pacjentów, którzy otrzymywali kwas traneksamowy iu 2 pacjentów otrzymujących placebo (0,7% vs. 0,1%, względne ryzyko, 7,60; 95% CI, 1,80 do 68,70; P = 0,002 według dokładnego testu Fishera) (Tabela 3) . Liczba potrzebna do zaszkodzenia, aby jeden dodatkowy pacjent miał jeden lub więcej napadów z leczeniem kwasem traneksamowym w ciągu 30 dni po zabiegu, to 177 pacjentów (95% CI, 17 do 1450). W analizie post hoc pacjenci, którzy mieli jeden lub więcej napadów pooperacyjnych, częściej niż ci, którzy nie mieli napadów pooperacyjnych, mieli udar (względne ryzyko, 21,88, 95% CI, 10,06 do 47,58, P <0,001) lub na śmierć (ryzyko względne, 9,52; 95% CI; 2,53 do 35,90; P = 0,02) do 30 dni po operacji (tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Lista wszystkich zdarzeń niepożądanych postrandomizacji znajduje się w tabeli S4 w dodatkowym dodatku. Chociaż anestezjolodzy byli czasami świadomi wykonywania zabiegów, nie miało to wpływu na wyniki badań (Tabela W analizie post hoc czas trwania pooperacyjnej wentylacji mechanicznej był nieco krótszy w grupie otrzymującej kwas traneksamowy niż w grupie placebo (8 godzin [95% CI, 5 do 14] w porównaniu z 9 godzinami [95% CI, 6 do 16] ; P <0,001) (tabela 3).
Analizy podgrup
Rycina 2. Rycina 2. Analiza podgrupy ryzyka względnego pierwotnego wyniku leczenia kwasem traneksamowym w porównaniu z placebo. Europejski system oceny ryzyka sercowego (EuroSCORE) oblicza się za pomocą równania regresji logistycznej w zakresie od 0 do 100% , z wyższymi wynikami wskazującymi na większe ryzyko. Off-pump odnosi się do zabiegu chirurgicznego bez krążenia pozaustrojowego i on-pump do operacji z użyciem bypassu sercowo-płucnego. Czas wiązania krzyżowego odnosi się do czasu od umieszczenia poprzecznego zacisku aorty do usunięcia. Wstępnie określone czynniki ryzyka krwawienia to wiek powyżej 70 lat, płeć żeńska, stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej lub lek przeciwpłytkowy mniej niż 5 dni przed zabiegiem, niewydolność nerek (szacowana szybkość filtracji kłębuszkowej, <60 ml na minutę) i cukrzyca insulinozależna.
W odniesieniu do pierwotnego wyniku nie stwierdzono istotnych interakcji między grupą leczoną a cechami demograficznymi lub okołooperacyjnymi pacjenta (ryc. 2 i ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Nie było istotnej interakcji między przypisaniem do grupy kwasu traneksamowego i przypisaniem do grupy aspiryny lub wcześniejszego narażenia na aspirynę (rysunek 2 i tabela S6 w dodatkowym dodatku). Wyniki badania według dawki kwasu traneksamowego (50 mg na kilogram lub 100 mg na kilogram) przedstawiono w tabeli S7 w dodatkowym dodatku.
Wśród pacjentów poddawanych operacjom w izbie otwartej częstość napadów była większa u tych, którzy otrzymywali kwas traneksamowy niż u tych, którzy otrzymywali placebo (2,0% vs.
[przypisy: termoablacja ultradźwiękowa, trioleinian glicerolu, nerw promieniowy ]