Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad 6

Punkty końcowe MRI mózgu
Rysunek 2. Rycina 2. Punkty końcowe MRI (populacja przeznaczona do leczenia). Panel A pokazuje procentową zmianę całkowitej objętości zmian w mózgu w MRI obciążonym T2 od wartości wyjściowych do 120 tygodni (trzeci wtórny punkt końcowy). Wartość P obliczono za pomocą analizy rankingowej kowariancji. Continue reading „Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad 6”

Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad 5

Łącznie 549 pacjentów (387 [79%] przypisanych do ocrelizumabu i 162 [66%] przydzielonych do grupy placebo) nadal otrzymywało ślepy środek badany, gdy wcześniej określona liczba zdarzeń pierwotnego wyniku została uzyskana w celu wyznaczenia klinicznej daty odcięcia dla faza podwójnie ślepej próby (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Średni czas trwania badania wynosił 2,9 roku w grupie ocrelizumabu i 2,8 roku w grupie placebo. Skuteczność
Kliniczne punkty końcowe
Tabela 2. Tabela 2. Continue reading „Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad 5”

Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym czesc 4

Czas do potwierdzenia progresji niepełnosprawności analizowano za pomocą dwustronnego testu log-rank dla różnic między grupami ocrelizumabu i placebo, które były stratyfikowane w zależności od regionu (Stany Zjednoczone vs. reszta świata) i wieku (.45 vs > 45 lat) w punkcie wyjściowym; przyjęto, że wartość P mniejsza niż 0,05 wskazuje na istotność statystyczną. Regresja Coxa została wykorzystana do oszacowania współczynników ryzyka. Wielkość próby oparto na szacunkowej wartości 12-tygodniowej progresji niepełnosprawności wynoszącej 0,30 dla grupy ocrelizumabu i 0,43 dla grupy placebo w okresie 2 lat (współczynnik ryzyka 0,64). W stosunku 2: do randomizacji między grupami ocrelizumabu i grupą placebo, przy użyciu dwustronnego testu logarytmicznego, obliczyliśmy, że całkowita próba 630 pacjentów dostarczy 80% mocy statystycznej w celu utrzymania wskaźnika błędu typu I wynoszącego 0,01, zakładając współczynnik rezygnacji wynoszący około 20%. Continue reading „Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym czesc 4”

Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym cd

Wszyscy pacjenci otrzymali dożylnie metyloprednizolon (100 mg) przed infuzją. Przed infuzją zalecono profilaktyczne stosowanie leków przeciwbólowych lub przeciwgorączkowych oraz leków przeciwhistaminowych, a dostosowanie szybkości wlewu i leczenia objawowego podczas infuzji pozwoliło na opanowanie reakcji związanych z infuzją. Randomizacja, która była stratyfikowana w zależności od regionu geograficznego i wieku, została przeprowadzona centralnie przez niezależny interaktywny system odpowiedzi internetowej. Każde centrum badawcze miało oddzielne leczenie i badanie śledczych. Niezależny, przeszkolony badacz, który nie był świadomy zadań w grupie próbnej i uzyskał certyfikat w zakresie administrowania EDSS przeprowadził badanie neurologiczne i zdobył ocenę EDSS. Continue reading „Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym cd”

Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad

Tutaj przedstawiamy wyniki z fazy 3, randomizowanej, równoległej, podwójnie zaślepionej, kontrolowanej placebo próby (ORATORIO), która badała skuteczność i bezpieczeństwo ocelizumabu u pacjentów z pierwotnie postępującą stwardnieniem rozsianym. Metody
Oględziny próbne
Sponsor, F. Hoffmann-La Roche, zaprojektował próbę w porozumieniu z członkami komitetu sterującego ORATORIO. Dane zostały zebrane przez badaczy i przeanalizowane przez sponsora; wyniki zostały przeanalizowane przez sponsora i komitet sterujący. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo na bieżąco sprawdzał dane dotyczące bezpieczeństwa i zapewniał wytyczne dotyczące kontynuacji, modyfikacji lub zakończenia badania. Continue reading „Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad”

Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym

Rozwinięte zrozumienie immunopatogenezy stwardnienia rozsianego sugeruje, że zubożenie komórek B może być użyteczne w leczeniu. Przebadaliśmy ocrelizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne, które selektywnie zmniejsza liczbę limfocytów B wykazujących ekspresję CD20, w pierwotnej postaci progresywnej choroby. Metody
W tej fazie 3 losowo przydzielono 732 pacjentów z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego w stosunku 2: do otrzymywania dożylnego ocetlizumabu (600 mg) lub placebo co 24 tygodnie przez co najmniej 120 tygodni i do określonej wcześniej liczby potwierdzonych zdarzeń progresji niepełnosprawności. miało miejsce. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów z progresją niepełnosprawności potwierdzoną po 12 tygodniach w analizie czas do zdarzenia. Continue reading „Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym”

Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych ad 7

Wśród pacjentów poddanych izolowanej operacji wieńcowej, napady padały u 0,3% pacjentów w grupie leczonej kwasem traneksamowym iu 0,1% pacjentów w grupie placebo (ryzyko względne, 2,58; 95% CI, 0,42 do 27,14; P = 0,43; przez dokładną regresję logistyczną). Jednak wynik testu interakcji dla tego porównania podgrup nie był znaczący (P = 0,34 według dokładnej regresji logistycznej). Dyskusja
W tej próbie nie znaleźliśmy dowodów na to, że stosowanie kwasu traneksamowego prowadziło do większego ryzyka zgonu lub powikłań zakrzepowych niż w przypadku placebo u pacjentów poddawanych operacji wieńcowej. Stwierdziliśmy również, że grupa kwasu traneksamowego ma mniejsze ryzyko utraty krwi, transfuzji krwi i ponownej operacji, ale większe ryzyko wystąpienia napadów pooperacyjnych niż w grupie placebo. Analizy podgrup dotyczące pierwotnego wyniku nie wykazały znaczących interakcji. Continue reading „Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych ad 7”

Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych ad 6

Liczba potrzebna do leczenia kwasem traneksamowym, aby zapobiec jednej reoperacji w ciągu 30 dni po zabiegu, wynosiła 71 pacjentów (95% CI, 45 do 167). W analizie post hoc pacjenci poddani reoperacji częściej niż ci, którzy nie przeszli reoperacji, umierali lub mieli powikłania zakrzepowe w ciągu 30 dni po zabiegu (ryzyko względne, 2,13; 95% CI, 1,62 do 2,80; P <0,001) ( Tabela Napady pooperacyjne i inne niekorzystne zdarzenia
Napady pooperacyjne wystąpiły u 15 pacjentów, którzy otrzymywali kwas traneksamowy iu 2 pacjentów otrzymujących placebo (0,7% vs. 0,1%, względne ryzyko, 7,60; 95% CI, 1,80 do 68,70; P = 0,002 według dokładnego testu Fishera) (Tabela 3) . Liczba potrzebna do zaszkodzenia, aby jeden dodatkowy pacjent miał jeden lub więcej napadów z leczeniem kwasem traneksamowym w ciągu 30 dni po zabiegu, to 177 pacjentów (95% CI, 17 do 1450). W analizie post hoc pacjenci, którzy mieli jeden lub więcej napadów pooperacyjnych, częściej niż ci, którzy nie mieli napadów pooperacyjnych, mieli udar (względne ryzyko, 21,88, 95% CI, 10,06 do 47,58, P <0,001) lub na śmierć (ryzyko względne, 9,52; 95% CI; 2,53 do 35,90; P = 0,02) do 30 dni po operacji (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Continue reading „Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych ad 6”

Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych ad 5

W sumie 2311 pacjentów w grupie kwasu traneksamowego i 2322 pacjentów w grupie placebo przeszło operację. Po zabiegu wykluczono 2 dodatkowych pacjentów w grupie placebo; pozostałe 2320 pacjentów z tej grupy zostało włączonych do analizy wyników. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów przy wejściu próbnym. Continue reading „Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych ad 5”

Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych czesc 4

Nasza lista czynników ryzyka krwawienia podczas operacji została opublikowana wcześniej i jest zawarta w Dodatku Uzupełniającym17. Podgrupę post hoc zdefiniowano zgodnie z operacją otwartego komory lub izolowaną chirurgią tętnic wieńcowych; operacja otwartej komory obejmuje jednoczesną wymianę zastawki sercowej, naprawę tętniaka komorowego lub naprawę tętniaka aorty wstępującej. Ta podgrupa post hoc została wykorzystana w analizach ryzyka napadów związanych z kwasem traneksamowym. Obliczono różnice w głównym wyniku w podgrupach, dodając odpowiednie terminy interakcji do modeli regresji. Wszystkie podane wartości P są dwustronne i nie zostały skorygowane dla wielokrotnych porównań. Continue reading „Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych czesc 4”