Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 3

Zgony, które potencjalnie były związane z rakiem gruczołu krokowego, płuc, jelita grubego lub jajnika, zostały poddane rewizji w sposób zaślepiony, w procesie orzekania w punkcie końcowym.18 Zgony z powodu raka okrężnicy i odbytnicy obejmowały zgony z powodu raka jelita grubego i zgony z powodu jego leczenia. Guzy rakowiakowe włączano do przypadków raka jelita grubego. Nowotwory zlokalizowane w odbycie przez zgięcie śledziony zdefiniowano jako dystalne, a te w poprzecznej okrężnicy przez kątnicę zdefiniowano jako proksymalne. Rak wykryty w badaniu przesiewowym zdefiniowano jako rak jelita grubego rozpoznany w ciągu roku od pozytywnego, elastycznego badania sigmoidoskopowego. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 3”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 2

Zaproponowano dwa badania z elastyczną sigmoidoskopią, w odstępie 3 lub 5 lat. Wcześniejsze raporty opisały wynik pierwszego badania10 i plon z obu badań. [14] Przedstawiamy tutaj sprawozdanie z badania przesiewowego elastycznej sigmoidoskopii na częstość występowania dystalnego i proksymalnego raka jelita grubego i związanej z nim śmiertelności. Metody
Projekt badania
Łącznie 154 900 mężczyzn i kobiet w wieku od 55 do 74 lat zostało zapisanych w latach 1993-2001; udzielili pisemnej świadomej zgody i wypełnili kwestionariusze bazowe. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 2”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią

Korzyści z badań endoskopowych w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego są niepewne. Oceniliśmy wpływ badania przesiewowego z użyciem elastycznej sigmoidoskopii na częstość i śmiertelność w raku okrężnicy i odbytnicy. Metody
Od 1993 r. Do 2001 r. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią”

Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi AD 6

Odsetek pacjentów z działaniami niepożądanymi prowadzącymi do przerwania leczenia był podobny w grupie klopidogrelu i grupie placebo (odpowiednio 7,3% i 7,1%, p = 0,90). Więcej zdarzeń neurologicznych wystąpiło w grupie klopidogrelu niż w grupie placebo – w szczególności napady padaczkowe (u 14 pacjentów [3,0%] vs 7 [1,6%]) i udar (u 8 pacjentów [1,7%] vs. 0). Rysunek 3. Continue reading „Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi AD 6”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 9

W badaniu PLCO 78,1% uczestników z chorobą w stadium IV zmarło na raka jelita grubego. W przypadku nowotworów w dystalnej części okrężnicy zaobserwowano zmniejszenie o ponad 60% częstości występowania choroby IV stadium i związanej z nią śmiertelności. Przeciwnie, w przypadku nowotworów w bliższej części okrężnicy nie stwierdzono znaczącego zmniejszenia częstości występowania choroby IV stadium lub związanej z nią umieralności. Ponadto w grupie interwencyjnej nowotwory, które nie zostały wykryte podczas badań przesiewowych, były bardziej proksymalne i na późniejszym etapie niż nowotwory wykryte w badaniu przesiewowym (tabela 3) .37 W porównaniu z dystalną okrężnicą, proksymalny okrężnica stanowi trudniejsze wyzwanie dla kontroli raka okrężnicy i odbytu z powodu ograniczeń w przygotowaniu jelita, większą częstość występowania zaawansowanych ząbkowanych gruczolaków, które są trudniejsze do wykrycia niż konwencjonalne gruczolaki, 38,39 i różnice biologiczne , w tym większa częstość mutacji BRAF, niestabilność mikrosatelitarna 39, 38,40 i fenotyp wyspiarek CpG (CIMP) .40 Chociaż nasz protokół wiązał się ze zmniejszeniem częstości występowania proksymalnego raka jelita grubego, prawdopodobnie z powodu wykrycia i usunięcia gruczolaki prekursorowe, które w przeciwnym razie przeszłyby do nowotworu, najwyraźniej nie udało się zidentyfikować i skutecznie usunąć proporcjonalnie większej liczby zmian prekursorowych przeznaczonych do przekształcenia w śmiertelne nowotwory jelita grubego. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 9”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 8

W badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii wykonano pojedyncze, elastyczne przesiewowe badanie sigmoidoskopowe dla uczestników w wieku od 55 do 64 lat. W badaniu PLCO zorganizowano dwie projekcje, a uczestnicy mieli od 55 do 74 lat. W badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii 71,2% uczestników zostało poddanych badaniu przesiewowemu, natomiast w badaniu PLCO 86,6% poddano co najmniej jednemu badaniu przesiewowemu. W badaniu PLCO drugie badanie kliniczne zwiększyło skumulowaną wydajność diagnostyczną nowotworu lub gruczolaka zaawansowanego o 26% wśród kobiet i 34% wśród mężczyzn14. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 8”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 7

Wśród uczestników z pozytywnym, elastycznym badaniem sigmoidoskopowym i bez wykrycia nowotworu w czasie obserwacji stwierdzono 19 perforacji podczas 17,672 kolejnych diagnostycznych lub terapeutycznych badań kolonoskopowych (107,5 na 100 000). Fałszywie dodatnie wyniki sigmoidoskopii, bez neoplastii zidentyfikowanych podczas kolejnych badań diagnostycznych, obserwowano u 20% mężczyzn i 13% kobiet27. Niektóre z fałszywie dodatnich badań sigmoidoskopowych mogły być wynikiem fałszywie ujemnych wyników kolonoskopii. Zgony z innych przyczyn, z wyjątkiem raka gruczołu krokowego, płuc, jelita grubego i jajników, wyniosły łącznie 9138 (11,8%) w grupie interwencyjnej i 9286 (12,0%) w grupie leczonej zwykle (ryzyko względne, 0,98; 95% CI, 0,96 do 1,01; P = 0,28) (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 7”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 6

Między grupami różnice w śmiertelności pojawiły się w ciągu kilku lat i utrzymują się w przypadku całkowitego i dalszego raka jelita grubego, ale nie zaobserwowano różnicy w śmiertelności związanej z proksymalnym rakiem jelita grubego. Zachorowalność i stadium raka według sposobów wykrywania
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania raka jelita grubego i jego stopień zgodnie ze sposobem wykrywania. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 6”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 5

Zaobserwowano znaczące zmniejszenie częstości występowania zarówno dystalnego raka jelita grubego (479 przypadków w grupie interwencyjnej w porównaniu do 669 przypadków w grupie leczonej zwykle, ryzyko względne, 0,71, 95% CI, 0,64 do 0,80, P <0,001) i proksymalnej jelita grubego rak (512 przypadków vs. 595 przypadków, względne ryzyko, 0,86; 95% CI, 0,76 do 0,97; P = 0,01). Względne ryzyko raka jelita grubego u mężczyzn wynosiło 0,73 (95% CI, 0,66 do 0,82), a wśród kobiet 0,86 (95% CI, 0,76 do 0,98), z granicą istotnej interakcji między płcią a przydzieleniem do grupy badanej (P = 0,052) . Zmniejszenie zachorowalności na raka jelita grubego było podobne dla uczestników w wieku od 55 do 64 lat (518 przypadków w porównaniu z 662 przypadkami, ryzyko względne, 0,78, 95% CI, 0,69 do 0,87) oraz dla osób w wieku od 65 do 74 lat (494 przypadki vs. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 5”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 10

Kobiety mają mniejszy odsetek nowotworów jelita grubego wykrytych w badaniu przesiewowym i wyższy odsetek proksymalnych nowotworów jelita grubego niż mężczyźni. Znaczący różnicowy efekt między badaniem przesiewowym uczestników 55 do 64 lat i tych 65 do 74 lat nie zaobserwowano. Nasze wyniki można porównać z wynikami badania Minnesota na obecność krwi utajonej w kale. Po 13 latach obserwacji, z sześcioma rundami badania krwi utajonej w kale i 38% stawu kolonoskopowego w badanej corocznie grupie, częstość występowania raka jelita grubego zmniejszyła się o 12% (nieistotna różnica) i śmiertelność o 33% ( istotna różnica) .41 W badaniu PLCO, po medianie okresu obserwacji 11,9 roku z maksymalnie dwoma elastycznymi sigmoidoskopowymi skriningami oprócz badań poza protokołem w obu grupach, częstość występowania zmniejszyła się o 21%, a śmiertelność o 26%. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 10”