Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą czesc 4

Jeżeli uzyskana ocena górnej granicy przedziału ufności 95% dla współczynnika ryzyka dla pierwszego poważnego zdarzenia związanego z astmą w analizie czas do zdarzenia (flutikazon-salmeterol w porównaniu z samym flutikazonem) była mniejsza niż 2,675, nie gorsza została zakończona. Margines niezależności ustalono na podstawie wskaźnika zdarzeń obserwowanego w metaanalizie produktów zawierających LABA przeprowadzonej w 2008 r.8, a także uwzględniono wielkość próby i okres czasu wymagany do ukończenia badania. Główny cel skuteczności – ustalenie, czy flutikazon-salmeterol był skuteczniejszy od samego flutikazonu pod względem pierwszego ciężkiego zaostrzenia astmy – był testowany przy użyciu modelu regresji proporcjonalnych hazardów Coxa. W każdej badanej grupie połączono dane z podgrupy dwóch dawek (flutikazon-salmeterol 100/50 .g i 250/50 .g, sam flutikazon 100 .g i 250 .g). Próba nie była zasilana, aby umożliwić formalne porównanie statystyczne lub ocenę samego flutikazonu-salmeterolu z flutikazonem w podgrupach. Continue reading „Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą czesc 4”

Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą cd

Dzieci, u których astma była kontrolowana przez wziewne glikokortykosteroidy i LABA, zostały zakwalifikowane na podstawie amerykańskiej etykiety fluticasone-salmeterolu, który stwierdza, że gdy osiągnie się i utrzyma kontrolę astmy, ocenia pacjenta w regularnych odstępach czasu i ustaje terapię . Badacze zostali poinstruowani, aby zapisywać pacjentów tylko wtedy, gdy odpowiednia byłaby opcja leczenia (flutikazon-salmeterol lub flutikazon). Rodzic lub opiekun prawny wyrazili pisemną świadomą zgodę. Zgoda pacjentów została podana w razie potrzeby. Randomizacja, leczenie i oślepienie
Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do otrzymywania flutikazonu-salmeterolu lub samego flutikazonu, na podstawie wstępnego leczenia, wyniku C-ACT i historii zaostrzeń, w celu otrzymania jednego z czterech sposobów leczenia: połączenie ustalonej dawki propionian flutykazonu w dawce 100 .g plus salmeterol w dawce 50 .g, w stałej dawce flutikazonu w dawce 250 .g plus salmeterol w dawce 50 .g, sam flutikazon w dawce 100 .g lub flutikazon sam w dawce 250 .g (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Continue reading „Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą cd”

Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą ad

Aby odpowiedzieć na pytania zawarte w metaanalizie FDA i ograniczonym doświadczeniu klinicznym u dzieci, FDA zwróciła się z prośbą do GlaxoSmithKline, jedynego amerykańskiego producenta LABA z astmą pediatryczną, o przeprowadzenie dużego badania bezpieczeństwa z głównym celem: ustalenie, czy propionian flutykazonu-salmeterol był nie gorszy od samego flutykazonu w odniesieniu do ryzyka poważnego zdarzenia związanego z astmą u dzieci z przewlekłą astmą i ciężkim zaostrzeniem w wywiadzie. Drugorzędnym celem było sprawdzenie, czy kombinacja była skuteczniejsza od samej flutykazonu pod względem ryzyka ciężkich zaostrzeń astmy. Metody
Projekt testowy i nadzór
Przeprowadziliśmy ten międzynarodowy, randomizowany, podwójnie ślepy, czynny-porównawczy, 26-tygodniowy okres próbny od listopada 2011 r. Do listopada 2015 r. W 567 ośrodkach próbnych w 32 krajach (ryc. Continue reading „Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą ad”

Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą

Wykazano, że długodziałające beta-agoniści (LABA) zwiększają ryzyko śmierci związanej z astmą u dorosłych i ryzyko hospitalizacji związanej z astmą u dzieci. Nie wiadomo, czy jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykoidów z LABA zmniejsza ryzyko. W tej próbie dokonano prospektywnej oceny bezpieczeństwa salmeterolu LABA dodanego do propionianu flutykazonu w skojarzeniu z ustaloną dawką u dzieci. Metody
My losowo przypisaliśmy, w stosunku 1: 1, dzieci w wieku od 4 do 11 lat, które wymagały codziennych leków na astmę i miały w przeszłości zaostrzenia astmy w poprzednim roku, w celu otrzymania propionianu flutykazonu z dodatkiem salmeterolu lub samego flutikazonu przez 26 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym bezpieczeństwa było pierwsze poważne zdarzenie związane z astmą (śmierć, intubacja dotchawicza lub hospitalizacja), co oceniono w analizie czas do zdarzenia. Continue reading „Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą”

Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych cd

Przydziały do leczenia były stratyfikowane przy użyciu permutowanych bloków zgodnie z miejscem próbnym i operacją na pompie lub bez pompy. Zespół chirurgiczny i pooperacyjni ankieterzy nie byli świadomi zadań grupowych. Obecni anestezjolodzy byli czasami świadomi zadań grupowych. Szczegóły dotyczące danych i monitorowania bezpieczeństwa znajdują się w Dodatku Uzupełniającym. Wszyscy chorzy otrzymywali rutynową opiekę chirurgiczną i inną okołooperacyjną w zakresie selekcji żył i pobierania przewodów tętniczych, określania zakresu potrzebnego przeszczepu według wyników koronarografii, chirurgicznej hemostazy i transfuzji krwi. Continue reading „Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych cd”

Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych ad

Zbadaliśmy, czy kwas traneksamowy zwiększa ryzyko zgonu i powikłań zakrzepowych u pacjentów z grupy ryzyka poddanych operacji wieńcowo-tętniczej. Metody
Wersja próbna
Aspirin i kwas traneksamowy do badania tętnic wieńcowych (ATACAS) był wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym badaniem z 2-do-2 układem czynnikowym, w którym pacjenci, u których planowano poddać się operacji tętnic wieńcowych i byli w grupie zwiększonego ryzyka powikłań losowo przypisane do otrzymania kwasu traneksamowego lub placebo i aspiryny lub placebo. Uzasadnienie i projekt badania ATACAS16 oraz wyniki porównania aspiryny17 zostały opublikowane wcześniej. Przedstawiono wyniki porównania kwasu traneksamowego.
Protokół próbny (dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie) został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym miejscu. Continue reading „Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych ad”

Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych

Kwas traneksamowy zmniejsza ryzyko krwawienia u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym, ale nie jest jasne, czy prowadzi to do poprawy wyników leczenia. Ponadto istnieją obawy, że kwas traneksamowy może wywoływać działanie przeciwzakrzepowe i prokonwulsyjne. Metody
W badaniu z modelem czynnikowym 2 na 2 losowo przydzielono pacjentów, u których planowano poddać się operacji tętnic wieńcowych i byli oni zagrożeni powikłaniami okołooperacyjnymi, aby otrzymać aspirynę lub placebo i kwas traneksamowy lub placebo. Przedstawiono wyniki porównania kwasu traneksamowego. Pierwotnym rezultatem było połączenie powikłań śmierci i powikłań zakrzepowych (niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, udar, zatorowość płucna, niewydolność nerek lub zawał jelit) w ciągu 30 dni po operacji. Continue reading „Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych”

Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą ad 7

Wyniki dotyczące bezpieczeństwa w tym badaniu są zgodne z wynikami wcześniejszych metaanaliz, w których porównano kombinację LABA o ustalonej dawce z wziewnymi glukokortykoidami oraz wyniki badania AUSTRI, w którym wzięło udział 11 751 nastolatków i dorosłych, i które było podobne do projektu obecny proces .8,9,10 Zgony związane z astmą są rzadkie u dzieci i nie odnotowano wcześniej żadnego związku z LABA.8,12 W naszym badaniu nie doszło do śmierci ani do intubacji związanych z astmą. Wskaźnik hospitalizacji w naszym badaniu wynosił około 1,5 hospitalizacji na 100 pacjento-lat z każdym leczeniem, co jest zgodne z częstością obserwowaną przez amerykańską krajową obserwację astmy wśród dzieci w wieku od 5 do 14 lat.18 Niska częstość zdarzeń wykluczała znaczącą interpretację różnic w liczbie zdarzeń w podgrupach według wieku, rasy lub płci. Te porównania bezpieczeństwa nie były w stanie wykryć nie gorszej jakości, a wskaźniki zdarzeń były liczbowo zgodne z danymi z badania AUSTRI, w tym dane pochodzące od młodzieży 10.
Kryteria wejściowe w naszym badaniu zostały wybrane przede wszystkim do analizy bezpieczeństwa. Ponad połowa pacjentów weszła do badania z wynikiem C-ACT, który wykazał kontrolę astmy, i nie było fazy wstępnej leczenia wstępnego w celu ustalenia podstawowych wymagań dotyczących leczenia. Continue reading „Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą ad 7”

Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą ad 6

Wśród pacjentów rasy czarnej, 6,7% pacjentów w grupie leczonej flutykazonem-salmeterolem i 8,4% w grupie leczonej flutykazonem miało ciężkie zaostrzenie (współczynnik ryzyka, 0,80, 95% CI, 0,51 do 1,24). Nie było wyraźnej różnicy między grupami w liczbie pacjentów, u których wystąpiło ciężkie zaostrzenie w każdej z grup wiekowych (od 4 do 6 lat i od 7 do 11 lat) (Tabela 3). Precyzyjne punkty końcowe skuteczności wtórnej
Aby uzyskać dokładniejszy wgląd w skuteczność LABA, porównaliśmy cztery wcześniej zdefiniowane podgrupy, które obejmowały 86,3% populacji badanej w celu odzwierciedlenia zmian w porównaniu z terapią podstawową (dodanie, utrzymanie lub odstawienie LABA) (Tabela 3); 13,7% pacjentów nie spełniało kryteriów dla wcześniej określonych podgrup. Wśród pacjentów w podgrupie 1, którzy przystąpili do badania z astmą kontrolowaną przez skojarzone wziewne leczenie glikokortykosteroidami i LABA, mniej pacjentów, którzy kontynuowali terapię skojarzoną, miało ciężkie zaostrzenie niż ci, którzy zostali wycofani z LABA (tj. Którzy byli leczeni samym flutikazonem) ( 7,5% w stosunku do 9,9%, współczynnik ryzyka 0,75, 95% CI, 0,57 do 0,98). Continue reading „Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą ad 6”

Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad 7

Infekcje
Odsetek pacjentów zgłaszających jakiekolwiek zakażenie wynosił 71,4% w grupie leczonej ocrelizumabem i 69,9% w grupie placebo. Najczęstszymi zakażeniami (tj. Z częstością . 10% w jednej z grup badanych) były zapalenie błony śluzowej nosa i gardła (22,6% w przypadku octlizumabu i 27,2% w przypadku placebo), zakażenie dróg moczowych (19,8% w przypadku ocetlizumabu i 22,6% w przypadku placebo), grypa (11,5% z ocetlizumabem i 8,8% z placebo) oraz zakażenie górnych dróg oddechowych (jak wspomniano powyżej). Odsetek pacjentów z ciężkimi zakażeniami według klasyfikacji układów narządowych był podobny w obu grupach (6,2% w przypadku ocetlizumabu i 5,9% w grupie placebo) i niewiele się zmienił przy zastosowaniu szerszej definicji poważnych zakażeń, w tym niepylących zakażeń, które leczono z dożylnym środkiem przeciwinfekcyjnym (7,6% z ocetlizumabem i 8,8% z placebo). Continue reading „Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad 7”