OSRODKI WEGETATYWNE

OŚRODKI WEGETATYWNE Związek kory mózgowej z nerwami wegetatywnymi stanie się zrozumiały, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że istnieją wyższe ośrodki wegetatywne w mózgu. Na dnie trzeciej komory we wzgórku szarym (tuber cinereum ) ,i przylegających do niego częściach okolic podwzgórza znajdują się ośrodki nerwów cholinergicznych i adrenergicznych jako ośrodki wegetatywne międzymózgowia. Podrażnienie tych odcinków prądem elektrycznym wywołuje stan podrażnienia układu adrenergicznego ze wszystkimi właściwymi temu stanowi objawami w narządach. Równocześnie jednak występują objawy związane z podrażnieniem układu cholinergicznego. Bliższa analiza doświadczalna wskazuje, że objawy przywspółczulne zależą od podrażnienia bocznych i przednich części okolicy podwzgórza, -natomiast objawy współczulne od podrażnienia środkowej jego okolicy. Continue reading „OSRODKI WEGETATYWNE”

Podraznienie ukladu wspólczulnego i srodki sympatyko-mimetyczne wywoluja stan czuwania

Sen W – związku z istnieniem wyższych ośrodków wegetatywnych należy wspomnieć, że układ wegetatywny bierze udział w powstawaniu snu. Zwiększone napięcie nerwu błędnego sprzyja powstawaniu snu i sen można uzyskać u- zwierząt przez wprowadzenie środków wagomimetycznych zwłaszcza ergotaminy do komory trzeciej. Podrażnienie układu współczulnego i środki sympatyko-mimetyczne wywołują stan czuwania. Podczas snu, w związku ze zwiększonym napięciem nerwu błędnego, mogą powstawać u ludzi, z chwiejną równowagą układu wegetatywnego, rozmaite zaburzenia czynności serca. Często np. Continue reading „Podraznienie ukladu wspólczulnego i srodki sympatyko-mimetyczne wywoluja stan czuwania”

Zgłoszone przez pacjenta wyniki po monitorowaniu, chirurgii lub radioterapii raka prostaty ad 5

Wartości P pokazują siłę dowodu na różnicę w średniej odpowiedzi w ciągu 6 lat obserwacji w trzech grupach, przy wartościach P równych 0,01 lub niższych, co wskazuje na silny dowód różnicy. I słupki reprezentują 95% przedziały ufności. Wskaźniki odpowiedzi w okresie obserwacji były wyższe niż 85% w przypadku większości działań, w tym funkcji seksualnych, i nie zmniejszały się w czasie (Tabela S1B w Dodatku uzupełniającym). W sumie 55 mężczyzn (3,3%) przestało wypełniać kwestionariusze, a niektórzy mężczyźni nie wypełniali wszystkich kwestionariuszy w każdym momencie. Wyniki w czterech domenach przedstawiono w tej sekcji, a wybrane wyniki i elementy przedstawiono na rycinie 1, rycinie 2, rycinie 3 i rycinie 4 (szczegóły wszystkich zgłoszonych przez pacjenta wyników przedstawiono w tabeli S2 w dodatkowym dodatku). Continue reading „Zgłoszone przez pacjenta wyniki po monitorowaniu, chirurgii lub radioterapii raka prostaty ad 5”

Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą cd

Dzieci, u których astma była kontrolowana przez wziewne glikokortykosteroidy i LABA, zostały zakwalifikowane na podstawie amerykańskiej etykiety fluticasone-salmeterolu, który stwierdza, że gdy osiągnie się i utrzyma kontrolę astmy, ocenia pacjenta w regularnych odstępach czasu i ustaje terapię . Badacze zostali poinstruowani, aby zapisywać pacjentów tylko wtedy, gdy odpowiednia byłaby opcja leczenia (flutikazon-salmeterol lub flutikazon). Rodzic lub opiekun prawny wyrazili pisemną świadomą zgodę. Zgoda pacjentów została podana w razie potrzeby. Randomizacja, leczenie i oślepienie
Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do otrzymywania flutikazonu-salmeterolu lub samego flutikazonu, na podstawie wstępnego leczenia, wyniku C-ACT i historii zaostrzeń, w celu otrzymania jednego z czterech sposobów leczenia: połączenie ustalonej dawki propionian flutykazonu w dawce 100 .g plus salmeterol w dawce 50 .g, w stałej dawce flutikazonu w dawce 250 .g plus salmeterol w dawce 50 .g, sam flutikazon w dawce 100 .g lub flutikazon sam w dawce 250 .g (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Continue reading „Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą cd”

Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad 6

Punkty końcowe MRI mózgu
Rysunek 2. Rycina 2. Punkty końcowe MRI (populacja przeznaczona do leczenia). Panel A pokazuje procentową zmianę całkowitej objętości zmian w mózgu w MRI obciążonym T2 od wartości wyjściowych do 120 tygodni (trzeci wtórny punkt końcowy). Wartość P obliczono za pomocą analizy rankingowej kowariancji. Continue reading „Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad 6”

Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym czesc 4

Czas do potwierdzenia progresji niepełnosprawności analizowano za pomocą dwustronnego testu log-rank dla różnic między grupami ocrelizumabu i placebo, które były stratyfikowane w zależności od regionu (Stany Zjednoczone vs. reszta świata) i wieku (.45 vs > 45 lat) w punkcie wyjściowym; przyjęto, że wartość P mniejsza niż 0,05 wskazuje na istotność statystyczną. Regresja Coxa została wykorzystana do oszacowania współczynników ryzyka. Wielkość próby oparto na szacunkowej wartości 12-tygodniowej progresji niepełnosprawności wynoszącej 0,30 dla grupy ocrelizumabu i 0,43 dla grupy placebo w okresie 2 lat (współczynnik ryzyka 0,64). W stosunku 2: do randomizacji między grupami ocrelizumabu i grupą placebo, przy użyciu dwustronnego testu logarytmicznego, obliczyliśmy, że całkowita próba 630 pacjentów dostarczy 80% mocy statystycznej w celu utrzymania wskaźnika błędu typu I wynoszącego 0,01, zakładając współczynnik rezygnacji wynoszący około 20%. Continue reading „Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym czesc 4”

Badanie przesiewowe dzieci z rdzeniem zarodkowym czesc 4

Leczenie po nawrocie różniło się w zależności od poprzedniej terapii, możliwości resekcji oraz życzeń pacjenta i jego rodziców. Dwóch pacjentów miało operację wycięcia, a jedna otrzymała tylko radioterapię. Pacjenci leczeni chemioterapią otrzymywali umiarkowaną dawkę 17 lub duże dawki 16 cyklofosfamidu, karboplatynę, 15 etopozydów, etopozyd i ifosfamid, 20 winkrystyny, lomustynę z cisplatyną lub prokarbazyną, 14,19 lub schemat ośmiu leków w ciągu jednego dnia18. Pięciu pacjentów nie otrzymało swoistej terapii przeciwnowotworowej po udokumentowaniu nawrotu guza. Nie przeżył żaden pacjent z nawrotową chorobą. Continue reading „Badanie przesiewowe dzieci z rdzeniem zarodkowym czesc 4”