ROLA UKLADU WEGETATYWNEGO W ZACHOWANIU SRODOWISKA WEWNETRZNEGO

ROLA UKŁADU WEGETATYWNEGO W ZACHOWANIU ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO Ważne znaczenie posiada też układ wegetatywny w zachowaniu względnej stałości środowiska wewnętrznego ustroju w rozmaitych okolicznościach, w jakich znajdzie się ustrój. Wiemy bowiem, że jeżeli ustrój znajdzie się w wysokiej ciepłocie otoczenia, to zaczyna się wydzielać pot, rozszerzają się naczynia krwionośne skóry, czyli wzmaga się oddawanie ciepła, które zapobiega przegrzaniu ustroju. Krwotok zagrażający życiu wywołuje podrażnienie nerwu współczulnego i powstaje przyśpieszenie czynności serca, zwężenie naczyń, opróżnianie zbiorników krwi i przechodzenie z nich krwi do naczyń. Zapobiega to nadmiernemu spadkowi ciśnienia krwi i ciśnienie utrzymuje się wtedy na odpowiednim jeszcze minimum życiowym, narządy zaś, zwłaszcza mózg, otrzymują względnie dostateczną ilość, krwi i mogą wykonywać właściwą im czynność. Dzięki więc wpływom regulacyjnym z układu wegetatywnego ustrój może zachować odpowiednie środowisko wewnętrzne, konieczne dla czynności narządów przez ciągłe zmiany w rozmieszczeniu krwi krążącej. Continue reading „ROLA UKLADU WEGETATYWNEGO W ZACHOWANIU SRODOWISKA WEWNETRZNEGO”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 8

W badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii wykonano pojedyncze, elastyczne przesiewowe badanie sigmoidoskopowe dla uczestników w wieku od 55 do 64 lat. W badaniu PLCO zorganizowano dwie projekcje, a uczestnicy mieli od 55 do 74 lat. W badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii 71,2% uczestników zostało poddanych badaniu przesiewowemu, natomiast w badaniu PLCO 86,6% poddano co najmniej jednemu badaniu przesiewowemu. W badaniu PLCO drugie badanie kliniczne zwiększyło skumulowaną wydajność diagnostyczną nowotworu lub gruczolaka zaawansowanego o 26% wśród kobiet i 34% wśród mężczyzn14. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 8”

Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą ad 5

Charakterystyka wieku, płci, rasy, wyjściowego wyniku C-ACT i pory rekrutacji (sezon rejestracji był analizowany post hoc) były podobne w dwóch ogólnych grupach leczenia (Tabela i Tabela Mediana szybkości przestrzegania trybu próbnego, określona na podstawie licznika dawek w urządzeniu Diskus, wynosiła 94% w każdej grupie poddanej leczeniu (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Bezpieczeństwo
Zdefiniowany pierwotny punkt końcowy bezpieczeństwa
Tabela 2. Tabela 2. Złożone punkty końcowe bezpieczeństwa i hospitalizacje, według wieku, rasy i płci, w populacji, której celem jest leczenie. Rysunek 2. Continue reading „Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą ad 5”

Troponina sercowa i wyniki w ostrej niewydolności serca ad 8

Najpierw wykorzystaliśmy wyniki różnych oznaczeń sercowej troponiny I, dla których zdefiniowaliśmy punkty odcięcia, a nie podstawowe wyniki laboratoryjne. Ponieważ w praktyce klinicznej stosuje się wiele sercowych troponin I, z których każdy ma unikalny punkt odcięcia, nasz wyznaczony punkt odcięcia może wprowadzić zmienność w wydajności testu. [21] Jednakże, chociaż pojedyncza platforma testowa może zwiększyć siłę związku przyczynowości, uogólnienie naszych danych pozwala na uwzględnienie wyników w rzeczywistych scenariuszach dotyczących opieki nad pacjentem. Po drugie, można wprowadzić błąd systematyczny, ponieważ nie byliśmy w stanie przeanalizować pacjentów z niewydolnością serca, u których nie oceniano troponiny i nie jesteśmy w stanie określić, dlaczego lekarze uzyskali lub nie uzyskali pomiarów troponin. Ponieważ troponinę mierzono tylko w momencie przyjęcia do szpitala, nie możemy wypowiedzieć się na temat liczby pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego, ponieważ nie odnotowano typowego wzrostu i spadku biomarkerów sercowych. Continue reading „Troponina sercowa i wyniki w ostrej niewydolności serca ad 8”

Zastosowanie wielu biomarkerów w celu poprawy prognozowania zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych ad

W związku z tym zbadaliśmy, czy włączenie troponiny I, N-końcowego pro-mózgowego peptydu natriuretycznego, cystatyny C i białka C-reaktywnego o wysokiej czułości w modelu z ustalonymi czynnikami ryzyka, poprawiło prognozowanie śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych w społeczeństwie. na podstawie kohorty starszych mężczyzn. Metody
Badana populacja
Korzystaliśmy z danych pochodzących z Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM), który został zapoczątkowany w 1970 roku. Wszyscy 50-letni mężczyźni urodzeni między 1920 a 1924 rokiem i mieszkający w Uppsali w Szwecji zostali zaproszeni do udziału w zdrowiu. badanie, które koncentruje się na identyfikacji czynników ryzyka sercowo-naczyniowego (opisanych szczegółowo na stronie www.pubcare.uu.se/ULSAM). Continue reading „Zastosowanie wielu biomarkerów w celu poprawy prognozowania zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych ad”

Choroba związana z przeciążeniem żelazem w Hemochromatozie dziedzicznej HFE

Raport Allena i in. (Wydanie 17 stycznia) na chorobę związaną z żelazem u pacjentów z dziedziczną hemochromatozą HFE stwierdza, że wśród mężczyzn penetracja kliniczna wśród homozygot HFE C282Y wynosiła 28,4%. Nasze badanie wykazało, że tylko około 2% męskich homozygot C282Y miało chorobę kliniczną w pełni rozwiniętą2. Jesteśmy zawiedzeni, że autorzy wciąż sugerują, że nasze wyniki były stronnicze, ponieważ wyłączyliśmy pacjentów z wcześniejszą diagnozą hemochromatozy, nawet po tym, jak pokazaliśmy im, że wyniki były niezmienione bez tego wykluczenia. Ponadto, wbrew temu, co twierdzono, wszyscy nasi pacjenci byli badani przez lekarza. Continue reading „Choroba związana z przeciążeniem żelazem w Hemochromatozie dziedzicznej HFE”

Kompleksowa Medycyna Szpitala Pediatrycznego

Ponad 20 000 lekarzy obecnie określa się jako szpitalnicy – lekarze, których praktyki koncentrują się na usługach szpitalnych i którzy koncentrują się na organizowaniu i koordynowaniu opieki; o komunikowaniu się z pacjentami, ich rodzinami i personelem; oraz na edukację mieszkańców i innych pracowników. Obecnie wśród tych praktykujących jest wielu pediatrów. ponad 40% pediatrów obecnie w praktyce przyjmuje pacjentów do placówek, które mają personel pediatryczny. Ci, którzy piszą podręczniki na temat rozwijającej się dziedziny medycyny szpitalnej dla dzieci, mają niezwykłą szansę wpływania nie tylko na uczniów, ale również na tych, którzy od dawna praktykują w różnych dziedzinach pediatrii. Obecnie jednak istnieje niewiele podręczników o medycynie szpitalnej, a jeszcze mniej o opiece szpitalnej dla dzieci. Continue reading „Kompleksowa Medycyna Szpitala Pediatrycznego”

Ocena wzajemna na bilansie

Przez wiele lat redaktorzy czasopisma polegali na recenzjach, aby zapewnić naukową jakość artykułów, które publikujemy. Z tysięcy manuskryptów publikowanych co roku w Dzienniku publikujemy około na 20. Aby pomóc nam w wyborze rękopisów, szukamy porady od tysięcy recenzentów. Poufna ocena wzajemna jest kluczowym elementem procesu wyboru manuskryptu. Dlatego obawialiśmy się, że w maju 2007 r. Continue reading „Ocena wzajemna na bilansie”