Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi

Niemowlęta z siniczą wrodzoną wadą serca dotkniętą uszkodzeniem zastawki tętnicy systemowo-płucnej są zagrożone zakrzepicą i śmiercią bocznikową. Zbadaliśmy, czy dodanie klopidogrelu do konwencjonalnej terapii zmniejsza umieralność z jakiejkolwiek przyczyny i zachorowalności związanej z przeciekiem. Metody
W wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, opartym na zdarzeniach badaniu, losowo przydzielono niemowlętom w wieku 92 dni lub młodszym z siniczą wrodzoną wadą serca i zastawką tętniczo-płucną, w celu przyjęcia klopidogrelu w dawce 0,2 mg na kilogram masa ciała na dzień (467 niemowląt) lub placebo (439 niemowląt), oprócz terapii konwencjonalnej (w tym aspiryna u 87,9% niemowląt). Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności było połączenie transplantacji śmierci lub serca, zakrzepicy zastawki lub wykonania zabiegu kardiologicznego z powodu zdarzenia uznawanego za zakrzepowe przed 120 dniami życia. Continue reading „Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi”

Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą czesc 4

Jeżeli uzyskana ocena górnej granicy przedziału ufności 95% dla współczynnika ryzyka dla pierwszego poważnego zdarzenia związanego z astmą w analizie czas do zdarzenia (flutikazon-salmeterol w porównaniu z samym flutikazonem) była mniejsza niż 2,675, nie gorsza została zakończona. Margines niezależności ustalono na podstawie wskaźnika zdarzeń obserwowanego w metaanalizie produktów zawierających LABA przeprowadzonej w 2008 r.8, a także uwzględniono wielkość próby i okres czasu wymagany do ukończenia badania. Główny cel skuteczności – ustalenie, czy flutikazon-salmeterol był skuteczniejszy od samego flutikazonu pod względem pierwszego ciężkiego zaostrzenia astmy – był testowany przy użyciu modelu regresji proporcjonalnych hazardów Coxa. W każdej badanej grupie połączono dane z podgrupy dwóch dawek (flutikazon-salmeterol 100/50 .g i 250/50 .g, sam flutikazon 100 .g i 250 .g). Próba nie była zasilana, aby umożliwić formalne porównanie statystyczne lub ocenę samego flutikazonu-salmeterolu z flutikazonem w podgrupach. Continue reading „Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą czesc 4”

Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych ad 6

Liczba potrzebna do leczenia kwasem traneksamowym, aby zapobiec jednej reoperacji w ciągu 30 dni po zabiegu, wynosiła 71 pacjentów (95% CI, 45 do 167). W analizie post hoc pacjenci poddani reoperacji częściej niż ci, którzy nie przeszli reoperacji, umierali lub mieli powikłania zakrzepowe w ciągu 30 dni po zabiegu (ryzyko względne, 2,13; 95% CI, 1,62 do 2,80; P <0,001) ( Tabela Napady pooperacyjne i inne niekorzystne zdarzenia
Napady pooperacyjne wystąpiły u 15 pacjentów, którzy otrzymywali kwas traneksamowy iu 2 pacjentów otrzymujących placebo (0,7% vs. 0,1%, względne ryzyko, 7,60; 95% CI, 1,80 do 68,70; P = 0,002 według dokładnego testu Fishera) (Tabela 3) . Liczba potrzebna do zaszkodzenia, aby jeden dodatkowy pacjent miał jeden lub więcej napadów z leczeniem kwasem traneksamowym w ciągu 30 dni po zabiegu, to 177 pacjentów (95% CI, 17 do 1450). W analizie post hoc pacjenci, którzy mieli jeden lub więcej napadów pooperacyjnych, częściej niż ci, którzy nie mieli napadów pooperacyjnych, mieli udar (względne ryzyko, 21,88, 95% CI, 10,06 do 47,58, P <0,001) lub na śmierć (ryzyko względne, 9,52; 95% CI; 2,53 do 35,90; P = 0,02) do 30 dni po operacji (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Continue reading „Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych ad 6”

Ludzkie koszty użycia tytoniu

Minęło 30 lat odkąd chirurg ogólny Stanów Zjednoczonych opublikował pierwsze sprawozdanie Komitetu Doradczego ds. Palenia i Zdrowia. W każdym z kolejnych raportów palenie papierosów zostało zidentyfikowane jako najważniejsze źródło możliwej do uniknięcia zachorowalności i przedwczesnej śmiertelności w Stanach Zjednoczonych. Łącznie 418 690 zgonów w Stanach Zjednoczonych przypisano paleniu w 19901 r. Liczba ta obejmowała w przybliżeniu dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet palących. Continue reading „Ludzkie koszty użycia tytoniu”

Kliniczne i genetyczne spektrum zespołu Holta-Orama (zespół Heart-Hand) ad 5

Pozytywnie zabarwione prążki są czarne, a region pericentromeryczny wykluł się. Liczby wskazują oznaczenia cytogenetyczne dla pasm. Pokazano lokalizację HOX C i genów podjednostki gamma podjednostek gaminowych kwasu retinowego (RARgamma). Podano lokalizację map polimorficznych loci analizowanych z 12q. Dane dotyczące powiązania sugerują, że gen odpowiedzialny za zespół Holta-Orama (HOS) znajduje się między DAO i D12S79. Continue reading „Kliniczne i genetyczne spektrum zespołu Holta-Orama (zespół Heart-Hand) ad 5”

Troponina sercowa i wyniki w ostrej niewydolności serca cd

Testy jakościowe uznano za pozytywne, jeśli zostały zarejestrowane jako takie. Analiza statystyczna
Głównym rezultatem była śmiertelność wewnątrzszpitalna ze wszystkich przyczyn, a drugorzędowe wyniki obejmowały różnice w postępowaniu medycznym, procedurach i długości pobytu między kohortami troponinowymi i troponinami ujemnymi. Wszystkie wyniki zostały określone przed zbadaniem danych. Zbadaliśmy również związki pomiędzy terapią i śmiertelnością, kontrolując troponinę u pacjentów, którzy otrzymywali leki inotropowe lub rozszerzające naczynia, ale nie oboje.
Analizę wariancji, testy sumy rang Wilcoxona lub testy chi-kwadrat wykorzystano do analiz jednoczynnikowych. Continue reading „Troponina sercowa i wyniki w ostrej niewydolności serca cd”