Badanie przesiewowe dzieci z rdzeniem zarodkowym ad

Porównując skanowanie z oceną kliniczną, zliczaliśmy tylko oceny kliniczne wykonywane w ramach planowanego harmonogramu obserwacji lub z powodu problemów neurologicznych. Rutynowe wykonywanie wywiadu i badania fizykalne wykonywali neuronikolodzy lub neurochirurdzy w klinice nowotworów mózgu w szpitalu dziecięcym w Filadelfii. Leczenie różniło się w zależności od wieku pacjenta, zakresu resekcji chirurgicznej oraz obecności lub braku rozprzestrzeniania się guza9. Leczenie obejmowało chirurgię i radioterapię lub operację i radioterapię w połączeniu z uzupełniającą chemioterapią składającą się z winkrystyny, prednizonu i lomustyny lub winkrystyny, lub cisplatyny i lomustyny, jak opisano wcześniej 10-13. Nawrotowe guzy leczono za pomocą resekcji, radioterapii, chemioterapii wieloczynnikowej, środków badawczych lub jedynie środków paliatywnych14-20.
Dokumentacja medyczna każdego pacjenta została sprawdzona w celu określenia zakresu choroby po operacji; rodzaj, liczbę i wyniki skanów nadzoru; wyniki historii i badań fizycznych; wyniki dodatkowego, nieplanowanego skanowania przeprowadzonego z powodu klinicznych objawów nawracającej choroby; oraz zgodność z proponowanym planem działań następczych. Do analizy skanowania inwigilacyjnego włączono tylko skany uzyskane do czasu udokumentowanego nawrotu; skany oceny i diagnostyki zostały wykluczone.
Nawrót nowotworu został udokumentowany na podstawie pozytywnego skanu i pozytywnej próbki biopsyjnej, pozytywnego skanu i oceny klinicznej zgodnej z nawrotem lub negatywnego skanu i pozytywnej oceny klinicznej plus pozytywnej próbki biopsyjnej. Skan został uznany za pozytywny, jeśli wykazał powiększenie guza pierwotnego, nawrót guza w obszarze wcześniej wolnym od choroby lub przerzuty. Wzrost samego wzmocnienia gadolinu nie był uznawany za dowód nawrotu.
Wszystkie porównania przeprowadzono z dokładnym testem Fishera21, z wyjątkiem czasu od diagnozy do nawrotu choroby i nawrotu do śmierci, którą analizowano za pomocą testu sumy rang Wilcoxona22. Porównania były dwustronne.
Wyniki
W badaniu było 28 dziewczynek i 58 chłopców, a średnia wieku (. SD) wynosiła 7 . 4 lata (zakres od 0,5 do 21) w chwili rozpoznania. Pięćdziesięciu pacjentów poddano całkowitej resekcji chirurgicznej i nie doszło do rozsiewu guza, 17 poddano częściowej resekcji z resztkowym guzem w dole tylnym, ale bez rozsiewu, 10 miało rozsiew do centralnego układu nerwowego bez resztkowego guza, a 9 miało zarówno rozsiew do centralny układ nerwowy i pozostały guz w pierwotnym miejscu. Trzydziestu pacjentów otrzymało jedynie radioterapię pooperacyjną, a 56 otrzymywało samą chemioterapię lub chemioterapię i radioterapię. Średni okres obserwacji wyniósł 53 miesiące (zakres od 4 do 158). Trzech pacjentów nie zastosowało się do zaleceń kontrolnych.
Nawrót guza
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów z chorymi i bez nawracającego guza. Tabela 2. Tabela 2. Miejsce nawrotu guza. Dwudziestu dwóch pacjentów miało nawrót guza w ośrodkowym układzie nerwowym; u jednego pacjenta wystąpił nawrót kości i szpiku kostnego
[hasła pokrewne: centrum medyczne scanmed multimedis, półpasiec na głowie, trioleinian glicerolu ]