Bezpieczeństwo dodawania Salmeterolu do propionianu flutykazonu u dzieci z astmą ad

Aby odpowiedzieć na pytania zawarte w metaanalizie FDA i ograniczonym doświadczeniu klinicznym u dzieci, FDA zwróciła się z prośbą do GlaxoSmithKline, jedynego amerykańskiego producenta LABA z astmą pediatryczną, o przeprowadzenie dużego badania bezpieczeństwa z głównym celem: ustalenie, czy propionian flutykazonu-salmeterol był nie gorszy od samego flutykazonu w odniesieniu do ryzyka poważnego zdarzenia związanego z astmą u dzieci z przewlekłą astmą i ciężkim zaostrzeniem w wywiadzie. Drugorzędnym celem było sprawdzenie, czy kombinacja była skuteczniejsza od samej flutykazonu pod względem ryzyka ciężkich zaostrzeń astmy. Metody
Projekt testowy i nadzór
Przeprowadziliśmy ten międzynarodowy, randomizowany, podwójnie ślepy, czynny-porównawczy, 26-tygodniowy okres próbny od listopada 2011 r. Do listopada 2015 r. W 567 ośrodkach próbnych w 32 krajach (ryc. S1 w Dodatkowym dodatku, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem ). Protokół badania, w tym plan analizy statystycznej, jest dostępny pod adresem.
Pediatryczny komitet sterujący dokonał przeglądu standardów wykonania, pediatrycznego komitetu orzekającego, którego członkowie nie byli świadomi wykonywania zabiegów, ustalili związek punktów końcowych z astmą, a niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo dokonał przeglądu danych dotyczących bezpieczeństwa co 6 miesięcy, z jednym planowanym okresem przejściowym analiza statystyczna po około połowie oczekiwanych 43 zdarzeń (patrz Dodatek Uzupełniający). Nadzór naukowy zapewnił pracownikom sponsora (GlaxoSmithKline), którzy byli zbiorowo odpowiedzialni za projekt i postępowanie próbne. Pediatryczny komitet sterujący i FDA doradzały GlaxoSmithKline przy projekcie próbnym, który był zharmonizowany z procesem badania AUSTRI, sponsorowanego przez GlaxoSmithKline procesu, w którym uczestniczyli młodzież i dorośli.
Początkowy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszego i drugiego autora, a wszyscy autorzy współpracowali, aby przygotować ostateczną treść do przesłania. Wsparcie redakcyjne zostało dostarczone przez dwóch profesjonalnych pisarzy, opłaconych przez sponsora. Analizy statystyczne przeprowadzili pracownicy GlaxoSmithKline i Parexel International. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do danych i gwarantowali dokładność i kompletność wszystkich danych i analiz oraz wierność tego raportu dla protokołu. Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji.
Zgodę na etykę uzyskano od odpowiednich komisji etycznych i komisji odwoławczych instytucji. Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej oraz zapisami Deklaracji Helsińskiej.
Populacja próbna
Kluczowymi kryteriami włączenia były wiek od 4 do 11 lat, konsekwentne stosowanie leków na astmę podczas 4 tygodni przed naborem, wynik Childhood Asthma Control Test (C-ACT) 13 (w skali od 0 do 27, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepsze kontrola astmy13, minimalnie ważna różnica, 1,6 punktu14) i historia zaostrzenia astmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, bez zaostrzeń pojawiających się podczas 30 dni przed randomizacją (Tabela Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli mieli w wywiadzie astmę zagrażającą życiu lub niestabilną astmę (patrz Dodatek Uzupełniający)
[patrz też: dieta 13 dniowa jadłospis, nerw promieniowy, di kusy kluczbork ]