Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi AD 4

Przy ostatecznej analizie uznaje się, że wartość P mniejsza niż 0,035 wskazuje na istotność statystyczną. Zasada zamiaru leczenia została zastosowana do wszystkich analiz skuteczności. Czas do wystąpienia pierwotnego punktu końcowego został porównany między dwiema grupami badawczymi za pomocą dwustronnego testu logarytmicznego. Porównania grup badanych wyrażono jako względną redukcję ryzyka klopidogrelem w porównaniu z placebo i odpowiadającym 95% przedziałem ufności, oszacowanym za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. Model proporcjonalnego hazardu Coxa został również wykorzystany do oceny związku pomiędzy efektem leczenia a następującymi wcześniej określonymi cechami: wiek (noworodki vs. starsze niemowlęta), płeć, rasa lub grupa etniczna, wiek w czasie paliatywnej operacji bocznej (. tydzień w porównaniu z> tygodniem), przerwa między paliowaniem i randomizacją zastawki, typ początkowego zabiegu chirurgicznego, typ defektu serca i stan w odniesieniu do wcześniejszego i równoczesnego stosowania aspiryny.
Zdarzenia niepożądane analizowano w populacji pacjentów, którzy otrzymali jedną lub więcej dawek badanego leku, a także w populacyjnej populacji. Test chi-kwadrat Pearsona zastosowano do porównania częstości występowania zdarzeń niepożądanych występujących podczas leczenia w grupach klopidogrelu i placebo.
Wyniki
Randomizacja i kontynuacja
Rycina 1. Rycina 1. Rejestracja i obserwacja pacjentów w badaniu, według grupy analitycznej. Inne powody wcześniejszego przerwania podawania leku obejmowały decyzję badacza o przerwaniu badania na więcej niż 5 dni przed operacją z powodu ryzyka krwawienia (u 36 pacjentów w grupie klopidogrelu iu 27 pacjentów w grupie placebo).
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka populacji osób, które intensywnie leczą, według grupy badawczej. Łącznie zakwalifikowano 906 pacjentów losowo przydzielonych do klopidogrelu lub placebo (ryc. 1). Wyjściowa charakterystyka i czas od bocznego łagodzenia do randomizacji były podobne w dwóch badanych grupach (Tabela 1); podawanie innych leków (w tym aspiryny) i zgodność z lekiem również były podobne w obu grupach. Aspiryna była podawana 87,0% pacjentom otrzymującym placebo i 88,7% pacjentów przyjmujących klopidogrel w ramach rutynowej opieki.
Mediana czasu obserwacji, która była podobna w obu grupach, wyniosła ogółem 5,8 miesiąca (zakres od 0 do 12). Badanie – podawanie leku zostało tymczasowo zawieszone u 53,6% pacjentów po medianie 8 dni (zakres od 2 do 156). Badany lek został na stałe przerwany u istotnie większego odsetka pacjentów otrzymujących klopidogrel niż u pacjentów otrzymujących placebo (24,0% w porównaniu z 18,2%, p = 0,03) (ryc. 1); całkowity średni czas do całkowitego przerwania leczenia wynosił 96 dni (zakres od 2 do 312)
[przypisy: tasiemiec szczurzy, test inteligencji emocjonalnej golemana, centrum medyczne scanmed multimedis ]