Kwas traneksamowy u pacjentów poddawanych operacjom tętnic wieńcowych ad 5

W sumie 2311 pacjentów w grupie kwasu traneksamowego i 2322 pacjentów w grupie placebo przeszło operację. Po zabiegu wykluczono 2 dodatkowych pacjentów w grupie placebo; pozostałe 2320 pacjentów z tej grupy zostało włączonych do analizy wyników. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów przy wejściu próbnym. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka chirurgiczna i inna charakterystyka okołooperacyjna pacjentów. Charakterystyka kliniczna, medyczna i okołooperacyjna pacjentów była podobna w obu grupach (tab. i tabela 2). W grupie otrzymującej kwas traneksamowy 758 pacjentów otrzymywało lek w dawce 100 mg na kilogram, a 1553 pacjentów otrzymywało lek w dawce 50 mg na kilogram. Dwaj pacjenci z grupy kwasu traneksamowego nie mieli pełnych danych uzupełniających, ale dane dotyczące pacjentów w szpitalu były dostępne dla obu pacjentów, a dane dotyczące pooperacyjnego zawału mięśnia sercowego były dostępne dla jednego z nich (ryc. 1).
Główny wynik
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki i zdarzenia niepożądane. Powikłania związane z utrzymaniem się choroby lub zakrzepowe wystąpiły w ciągu pierwszych 30 dni po zabiegu u 386 pacjentów (16,7%) w grupie otrzymującej kwas traneksamowy oraz u 420 pacjentów (18,1%) w grupie placebo (ryzyko względne 0,92, przedział ufności 95% [CI], 0,81 do 1,05, P = 0,22) (tabela 3). Zawał mięśnia sercowego został wykryty w ciągu pierwszych 30 dni po operacji u 269 pacjentów (11,6%) w grupie otrzymującej kwas traneksamowy i u 300 pacjentów (12,9%) w grupie placebo (tabela 3), w tym 58 pacjentów (2,5%) i 47 pacjentów. (1,9%), którzy wyzdrowieli z izolowanego pomostowania tętnic wieńcowych i zostali zidentyfikowani jako osoby z zawałem mięśnia sercowego bez załamka Q, klasyfikacja oparta wyłącznie na obecności wyraźnie podwyższonej troponiny lub poziomu enzymu sercowego. W analizie post hoc, w której zawał mięśnia sercowego został zdefiniowany tylko zgodnie z trzecią uniwersalną definicją, 22 względne ryzyko zawału mięśnia sercowego z kwasem traneksamowym w porównaniu do placebo wynosiło 0,84 (95% CI, 0,70 do 1,00, P = 0,045). Wskaźniki zgonu, udaru, zatorowości płucnej, niewydolności nerek i zawału jelit były podobne w obu grupach (Tabela 3).
Wyniki krwawienia
Grupa kwasu traneksamowego miała niższą częstość niż w grupie placebo w następujących wynikach związanych z krwawieniem: liczba pacjentów, którzy utracili krew podczas operacji (P <0,001), liczba jednostek czerwonych krwinek i innych produktów krwiopochodnych, które zostały przetoczone ( P <0,001 dla wszystkich porównań) oraz liczba pacjentów poddanych transfuzji krwi (P <0,001) (tabela 3 i tabela S1 w dodatkowym dodatku). Całkowita liczba jednostek dowolnych produktów krwiopochodnych (czerwonych krwinek, płytek krwi lub świeżo mrożonego osocza), które transfuzowano podczas hospitalizacji u wszystkich pacjentów wynosiła 4331 w grupie kwasu traneksamowego i 7994 w grupie placebo. W okresie pooperacyjnym podawano otwarty kwas traneksamowy w celu kontrolowania trwającego krwawienia u 8 pacjentów w grupie leczonej kwasem traneksamowym iu 26 pacjentów w grupie placebo (p = 0,003); niewielki procent pacjentów (<0,3%) otrzymał aprotyninę lub rekombinowany czynnik VIIa po odwróceniu leczenia heparyną protaminą lub po operacji (tabela S1 w dodatkowym dodatku).
Poważny krwotok lub tamponada sercowa prowadząca do reoperacji wystąpiła u 1,4% pacjentów w grupie kwasu traneksamowego i 2,8% pacjentów w grupie placebo (p = 0,001) (tabela 3)
[patrz też: tasiemiec szczurzy leczenie, dieta 13 dniowa jadłospis, test inteligencji emocjonalnej golemana ]