Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad

Tutaj przedstawiamy wyniki z fazy 3, randomizowanej, równoległej, podwójnie zaślepionej, kontrolowanej placebo próby (ORATORIO), która badała skuteczność i bezpieczeństwo ocelizumabu u pacjentów z pierwotnie postępującą stwardnieniem rozsianym. Metody
Oględziny próbne
Sponsor, F. Hoffmann-La Roche, zaprojektował próbę w porozumieniu z członkami komitetu sterującego ORATORIO. Dane zostały zebrane przez badaczy i przeanalizowane przez sponsora; wyniki zostały przeanalizowane przez sponsora i komitet sterujący. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo na bieżąco sprawdzał dane dotyczące bezpieczeństwa i zapewniał wytyczne dotyczące kontynuacji, modyfikacji lub zakończenia badania. (Zobacz rozdział dotyczący nadzoru przedawnienia w dodatkowym dodatku, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Wszyscy autorzy uczestniczyli w napisaniu manuskryptu i zatwierdzili projekt, który został przekazany do publikacji. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszego i ostatniego autora, z pomocą medyczną, sponsorowaną przez sponsora. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność analiz danych i danych oraz za wierność wersji próbnej protokołu (dostępnej pod adresem). Badanie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej Konferencji na temat Wytycznych w sprawie Harmonizacji dla Dobrej Praktyki Klinicznej18 i Deklaracji Helsińskiej .19
Pacjenci
Kluczowymi kryteriami kwalifikacyjnymi były osoby w wieku od 18 do 55 lat, rozpoznanie pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego (zgodnie ze zmienionymi kryteriami McDonalda z 2005 r.), 20 punktów w rozszerzonej skali stanu niepełnosprawności (EDSS) od 3.0 do 6.5 w badaniu przesiewowym (zakres, 0 do 10,0, z wyższymi wynikami wskazującymi na większą niepełnosprawność), 21 punktów na komponencie funkcji piramidalnych w Skali Funkcjonalnych Systemów co najmniej 2 (zakres, 0 do 6, z wyższymi wynikami wskazującymi na większą niepełnosprawność), czas trwania objawów stwardnienia rozsianego mniej niż 15 lat u pacjentów z wynikiem EDSS większym niż 5,0 w skriningu lub mniej niż 10 lat u pacjentów z wynikiem EDSS 5,0 lub mniej w skriningu oraz udokumentowaną historią lub obecnością podczas badania przesiewowego podwyższonego wskaźnika IgG lub co najmniej jedno pasmo oligoklonalne IgG wykryte w płynie mózgowo-rdzeniowym. Kluczowymi kryteriami wykluczenia były: nawracająco-rzutowe, wtórnie postępujące lub postępujące nawracające stwardnienie rozsiane; przeciwwskazania do obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI); przeciwwskazania do lub niedopuszczalne skutki uboczne doustnych lub dożylnych glukokortykoidów; oraz wcześniejsze leczenie celowanymi komórkami B i innymi lekami immunosupresyjnymi, jak zdefiniowano w protokole.
Wersja próbna
Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 2: 1, aby otrzymać 600 mg ocrelizumabu w infuzji dożylnej (podawanej w postaci dwóch infuzji o mocy 300 mg w odstępie 14 dni) lub dopasowanego placebo co 24 tygodnie (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Badanie było oparte na zdarzeniach, tak, że podwójnie ślepe leczenie było podawane przez co najmniej pięć dawek (120 tygodni) aż do wystąpienia w kohorcie badania około 253 zdarzeń progresji niepełnosprawności, które zostały potwierdzone przez co najmniej 12 tygodni. Wcześniejsi uczestnicy badania otrzymywali więcej niż pięć podwójnie ślepych dawek, w zależności od czasu rejestracji i liczby potwierdzonych zdarzeń progresji niepełnosprawności, które miały miejsce (Tabela S1 w Dodatku Uzupełniającym)
[więcej w: dieta 13 dniowa jadłospis, nerw sromowy, labox mielec ]