Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym cd

Wszyscy pacjenci otrzymali dożylnie metyloprednizolon (100 mg) przed infuzją. Przed infuzją zalecono profilaktyczne stosowanie leków przeciwbólowych lub przeciwgorączkowych oraz leków przeciwhistaminowych, a dostosowanie szybkości wlewu i leczenia objawowego podczas infuzji pozwoliło na opanowanie reakcji związanych z infuzją. Randomizacja, która była stratyfikowana w zależności od regionu geograficznego i wieku, została przeprowadzona centralnie przez niezależny interaktywny system odpowiedzi internetowej. Każde centrum badawcze miało oddzielne leczenie i badanie śledczych. Niezależny, przeszkolony badacz, który nie był świadomy zadań w grupie próbnej i uzyskał certyfikat w zakresie administrowania EDSS przeprowadził badanie neurologiczne i zdobył ocenę EDSS. Ocena i zbieranie danych EDSS zostały przechwycone przy użyciu systemu wprowadzania danych w postaci tabletu elektronicznego w czasie rzeczywistym. Analiza funkcjonalnego złożonego stwardnienia rozsianego została przeprowadzona przez badacza lub wykwalifikowanego wyznaczonego, który nie był świadomy zadań grupy próbnej. Skany MRI analizowano niezależnie w centralnym ośrodku do odczytu MRI przez personel, który nie był świadomy zadań w grupie próbnej. (Zobacz rozdział dotyczący dodatkowych szczegółów metodycznych w dodatkowym dodatku.)
Pacjenci, którzy ukończyli fazę leczenia z zaślepieniem, byli uprawnieni do wejścia w otwartą fazę rozszerzenia badania, po zablokowaniu bazy danych i odślepieniu wyników badań. Pacjenci, którzy przedwcześnie przerwali lub którzy nie chcieli wejść w fazę przedłużenia fazy otwartej, zostali włączeni do badania bezpieczeństwa.
Trial Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów z progresją niepełnosprawności potwierdzony po 12 tygodniach w analizie czasu do wystąpienia, w której progresja niepełnosprawności została zdefiniowana jako wzrost wartości EDSS o co najmniej 1,0 punktu w stosunku do wartości wyjściowej, który utrzymywał się podczas kolejnych wizyt. przez co najmniej 12 tygodni, jeżeli wyjściowy wynik wynosił 5,5 lub mniej, lub wzrost o co najmniej 0,5 punktu, który utrzymywał się przez co najmniej 12 tygodni, jeśli wynik wyjściowy był wyższy niż 5,5. Jeśli pierwotny punkt końcowy osiągnął poziom istotności P <0,05, drugorzędowe punkty końcowe były testowane w następującej hierarchicznej kolejności, o ile każdy z poprzedzających punktów końcowych osiągnął poziom istotności P <0,05: odsetek pacjentów z progresją niepełnosprawności potwierdzoną w 24 tygodnie w analizie czasu do wystąpienia, zmiana w wynikach w czasie 25-stopowego spaceru od linii podstawowej do 120 tygodnia, zmiana całkowitej objętości uszkodzeń mózgu w MRI z ważeniem T2 od wartości początkowej do 120 tygodnia, zmiana objętości mózgu z od 24 do 120 tygodni oraz zmiana w Podsumowaniu składu fizycznego wyników badania 36-elementowego badania stanu krótkiego (SF-36), wersja 2, od wersji podstawowej do 120 (zakres od 0 do 100, z wyższym wynikiem Oceniono również lepszą jakość życia w zakresie zdrowia fizycznego oraz bezpieczeństwo leku i zdarzenia niepożądane, w tym 16 punktów końcowych badania, w tym czas rozpoczęcia 12-tygodniowej i 24-tygodniowej potwierdzonej złożonej progresji niepełnosprawności (zdefiniowanej jako pierwsza potwierdzać Wystąpienie wzrostu wyniku EDSS, wydłużenie czasu do wykonania w czasie 25-stopowego spaceru o .20% lub wydłużenie czasu do ukończenia testu z kołami 9-otworowymi .20%, utrzymujący się wzrost o co najmniej 20% wydajności na czas 25-stopowy spacer, czas do stałego wzrostu o co najmniej 20% w teście z 9 dołkami, całkowita liczba nowych lub powiększających się zmian na obrazach ważonych T2 od linii podstawowej do 120 tygodnia oraz farmakokinetyki, immunogenności i farmakodynamiki ocrelizumabu.
Analiza statystyczna
Wszystkie punkty końcowe skuteczności analizowano w populacji, która miała zamiar leczyć (wszystkie losowo przydzielone pacjentki)
[więcej w: nerw strzałkowy powierzchowny, półpasiec na głowie, ratajczak kościan ]