Rzadkie schematy leczenia początkowego w leczeniu zakażenia HIV-1 ad

Wszyscy pacjenci mieli poziom RNA HIV-1 w osoczu co najmniej 2000 kopii na mililitr przy dowolnej liczbie komórek CD4 i akceptowalne wyniki laboratoryjne. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org.) W każdej placówce zatwierdzono badanie przez komisję do spraw etyki lub komitet etyczny, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Badanie było monitorowane przez Radę ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa w National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Autorzy, którzy byli zatrudnieni przez firmy dostarczające badane leki, wzięli udział w projekcie próbnym, gromadzeniu danych, analizie danych i przygotowaniu manuskryptu. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych. Projekt badania
W tej fazie 3, randomizowanym, wieloośrodkowym, otwartym badaniu, kwalifikujących się pacjentów przydzielono losowo z równym prawdopodobieństwem otrzymania jednego z trzech schematów leczenia: 600 mg efawirenzu (tabletki Sustiva, Bristol-Myers Squibb) raz dziennie plus dwa NRTI (grupa efawirenzu). ), połączenie 400 mg lopinawiru i 100 mg rytonawiru (kapsułki Kaletra, Abbott Laboratories) dwa razy na dobę plus dwa NRTI (grupa lopinawir-rytonawir) lub 533 mg lopinawiru i 133 mg rytonawiru dwa razy na dobę plus 600 mg efawirenzu raz dziennie (grupa oszczędzająca NRTI).
NRTI stosowane w grupie efawirenzu i lopinawiru z rytonawirem były lamiwudyną (Epivir, GlaxoSmithKline) dla wszystkich pacjentów w dawce 150 mg dwa razy na dobę lub 300 mg raz na dobę plus jeden z trzech innych czynników: zydowudyna (Retrovir, GlaxoSmithKline) w dawce 300 mg dwa razy na dobę, przedłużone uwalnianie stawudiny (XR) (Zerit XR, środek badawczy, Bristol-Myers Squibb) w dawce 100 mg raz na dobę (przy uczestnikach ważących mniej niż 60 kg, otrzymujących 75 mg), lub fumaran dizoproksylu tenofowiru (DF) (Viread, Gilead Sciences) w dawce 300 mg raz na dobę. Wyboru drugiego NRTI dokonał badacz terenu przed randomizacją. Zmiany w NRTI nie były dozwolone podczas badania. Lopinawir-rytonawir, efawirenz, stawudyna XR i tenofowir DF zostały dostarczone przez producenta, a inne leki zostały uzyskane na receptę.
Randomizacja była stratyfikowana według projektu permutowanego bloku na podstawie trzech czynników: poziomu przesiewowego RNA HIV-1 osocza (<100 000 vs. . 100 000 kopii na mililitr), obecności lub braku przewlekłego zapalenia wątroby (B, C lub oba) oraz wybór NRTI. Po badaniu przesiewowym oceny zostały zakończone przed włączeniem do badania, w momencie wejścia do badania oraz w tygodniach 1, 4, 8, 12, 16, 20 i 24, a następnie co 8 tygodni przez cały czas trwania badania. Podczas każdej wizyty w centralnym laboratorium mierzono RNA HIV-1 osocza (test Roche Amplicor HIV-1 Monitor, wersja ultrasensitive 1.5). Liczbę komórek CD4 mierzono przed wprowadzeniem do badania, przy wprowadzaniu, a następnie co 8 tygodni.
Dostosowanie się pacjentów do reżimu badanego leku oceniano za pomocą standaryzowanego autopromocji9. Kwestionariusz przestrzegania zasad obejmował 4-dniowe wycofanie i kilka pytań, które obejmowały dane dotyczące dawek, które zostały pominięte w ciągu ostatniego tygodnia oraz te, które zostały pominięte w przeszłości. weekend. W 12. tygodniu określono przynależność 100% jako wszystkie dawki podjęte w ciągu poprzednich 4 dni plus brak innych pominiętych dawek, co stwierdzono w dodatkowych pytaniach
[przypisy: splot lędźwiowy, efawirenz, test inteligencji emocjonalnej golemana ]