OSRODKI WEGETATYWNE

OŚRODKI WEGETATYWNE Związek kory mózgowej z nerwami wegetatywnymi stanie się zrozumiały, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że istnieją wyższe ośrodki wegetatywne w mózgu. Na dnie trzeciej komory we wzgórku szarym (tuber cinereum ) ,i przylegających do niego częściach okolic podwzgórza znajdują się ośrodki nerwów cholinergicznych i adrenergicznych jako ośrodki wegetatywne międzymózgowia. Podrażnienie tych odcinków prądem elektrycznym wywołuje stan podrażnienia układu adrenergicznego ze wszystkimi właściwymi temu stanowi objawami w narządach. Równocześnie jednak występują objawy związane z podrażnieniem układu cholinergicznego. Bliższa analiza doświadczalna wskazuje, że objawy przywspółczulne zależą od podrażnienia bocznych i przednich części okolicy podwzgórza, -natomiast objawy współczulne od podrażnienia środkowej jego okolicy. Continue reading „OSRODKI WEGETATYWNE”

Niewystarczajaco dotychczas poznane osrodki ukladu naczynioworuchowego

Niewystarczająco dotychczas poznane ośrodki układu naczynioworuchowego znajdują się przede wszystkim w międzymózgowiu, a następnie w rdzeniomózgowiu (jądra ruchowe n. V i X) oraz w rdzeniu kręgowym) a mianowicie w jądrze współczulnym. Należy przypuszczać, że znajdują się one pod ciągłym wpływem składu chemicznego krwi oraz informacji, otrzymywanych za pośrednictwem swoistych nerwów naczynioworuchowych. Wiele . przemawia za tym, że ośrodki te otrzymują bodźce i z wielu innych źródeł, chodzi bowiem tutaj o dużą stawkę, której nazwa: należyte, a jednocześnie oszczędne ukrwienie tkanek. Continue reading „Niewystarczajaco dotychczas poznane osrodki ukladu naczynioworuchowego”

Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi AD 3

Randomizację przeprowadzono przy użyciu centralnego, interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej, z warstwowaniem według centrum. Badany lek został sformułowany jako syrop (patrz dodatek dodatkowy). Jednoczesne stosowanie aspiryny było dozwolone, ale odradzano stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Oceny skuteczności i bezpieczeństwa przeprowadzono za pomocą zaplanowanego kontaktu telefonicznego, a także oceny osobistej na początku badania (dzień 1); w tygodniach 4, 12, 24 i 36; oraz podczas ostatniej wizyty, zdefiniowanej jako czas pierwszego wystąpienia zdarzenia oznaczającego zakończenie badania (zakrzepica zastawki, wykonanie planowego zabiegu chirurgicznego w celu korekcji wrodzonej wady serca, zgonu, pierwszych urodzin lub wspólnego zakończenia badania) ). Continue reading „Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi AD 3”

Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi

Niemowlęta z siniczą wrodzoną wadą serca dotkniętą uszkodzeniem zastawki tętnicy systemowo-płucnej są zagrożone zakrzepicą i śmiercią bocznikową. Zbadaliśmy, czy dodanie klopidogrelu do konwencjonalnej terapii zmniejsza umieralność z jakiejkolwiek przyczyny i zachorowalności związanej z przeciekiem. Metody
W wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, opartym na zdarzeniach badaniu, losowo przydzielono niemowlętom w wieku 92 dni lub młodszym z siniczą wrodzoną wadą serca i zastawką tętniczo-płucną, w celu przyjęcia klopidogrelu w dawce 0,2 mg na kilogram masa ciała na dzień (467 niemowląt) lub placebo (439 niemowląt), oprócz terapii konwencjonalnej (w tym aspiryna u 87,9% niemowląt). Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności było połączenie transplantacji śmierci lub serca, zakrzepicy zastawki lub wykonania zabiegu kardiologicznego z powodu zdarzenia uznawanego za zakrzepowe przed 120 dniami życia. Continue reading „Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 4

Skorygowana, sekwencyjna wartość P i przedział ufności dla współczynnika śmiertelności raka jelita grubego zostały ustalone zgodnie z sekwencyjną strukturą i metodą ważoną stosowaną do monitorowania badania, co pozwala na zmianę współczynnika częstości. W celu monitorować główny punkt końcowy pod względem skuteczności i marności. Oceniliśmy różnice między grupami w zakresie śmiertelności za pomocą ważonego testu log-rank, uwzględniającego rosnące wagi, które były proporcjonalne do łącznej śmiertelności. Ważoną statystykę wybrano ze względu na przypuszczalne opóźnienie w badaniu przesiewowym na śmiertelność z powodu raka okrężnicy i odbytnicy. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 4”

10-letnie wyniki po monitorowaniu, chirurgii lub radioterapii w przypadku miejscowego raka prostaty ad 8

W tym badaniu lekarze podstawowej opieki zostali losowo przydzieleni do zapisania uczestników badania ProtecT (grupa interwencyjna) lub do przestrzegania zwykłej opieki (grupa kontrolna nie otrzymała formalnych testów PSA), przy czym główną przyczyną był zgon z powodu raka prostaty.23 Pierwotna niewydolność leczenia wystąpiła u 18 mężczyzn w grupie operacyjnej iu 55 mężczyzn w grupie z radioterapią. Radykalne interwencje otrzymało 291 mężczyzn w grupie aktywnego monitorowania, 56 (19%) otrzymywało leczenie w ciągu 9 miesięcy po randomizacji. Porównania między grupami w odniesieniu do niepowodzenia leczenia wymagają dużej ostrożności ze względu na różne stosowane definicje i zmienne. W przypadku prostatektomii pierwotną niewydolność leczenia można wywnioskować na wczesnym etapie z powodu wykrywalnego PSA po operacji. W przypadku radioterapii, niepowodzenia leczenia mogą być określone jedynie na podstawie kolejnych wzrostów poziomów PSA, które mogą wystąpić znacznie później. Continue reading „10-letnie wyniki po monitorowaniu, chirurgii lub radioterapii w przypadku miejscowego raka prostaty ad 8”