Równiez hipnoza mozna u czlowieka wywolac zmiane czynnosci narzadów unerwionych przez uklad wegetatywny.

W życiu codziennym widzimy zawsze, że emocje psychiczne, jak gniew strach i radość przebiegają z objawami sercowymi i ,naczyniowymi, pęcherzowymi i jelitowymi, co jest wyrazem podrażnienia na drodze psychicznej obu składowych układu wegetatywnego. W emocjach bowiem zarówno układ adrenergiczny jak i cholinergiczny są podrażnione, charakter emocji jednak warunkuje przewagę jednego układu nad drugim. Wynika stąd, że Istnieje ścisły związek pomiędzy układem wegetatywnym a korą mózgową, który to związek niewątpliwie ustalił Pawłow na drodze odruchów warunkowych. Wykazał on bowiem, że u zwierząt można zmienić czynność narządów wewnętrznych przez. wytworzenie u nich odpowiednich odruchów warunkowych. Continue reading „Równiez hipnoza mozna u czlowieka wywolac zmiane czynnosci narzadów unerwionych przez uklad wegetatywny.”

Analiza w skali ogólnoustrojowej i CXCL4 jako biomarker w leczeniu stwardnienia rozsianego AD 10

Fenotyp myszy z nokautem Fli-1 wskazuje na głęboką rolę Fli-1 w tworzeniu naczyń, dojrzewaniu i stabilizacji.34 Ponadto CXCL4 indukuje ekspresję trombospondyny i osłabia działanie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego. Obserwacje te mogą tłumaczyć brak neowaskularyzacji w twardzinie układowej, pomimo obecności wysokiego poziomu czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego. W związku z tym spekulujemy, że CXCL4 może odgrywać główną rolę w waskulopatii związanej ze sklerozą układową poprzez zmienioną ekspresję FLI1. Wpływ ekspresji FLI1 na fibroblasty może również być ważny, ponieważ FLI1 reguluje podwyższoną syntezę kolagenu, cechę charakterystyczną włóknienia.35 Kilka wcześniejszych niewielkich badań wskazało na podwyższony poziom CXCL4 i innych markerów stanu zapalnego w krążeniu u pacjentów z twardziną układową.23,24,36-39 W badaniach tych obserwowane poziomy CXCL4 przypisano aktywacji płytek krwi, co jest niezgodne ze zwiększeniem ekspresja mRNA przez komórki jednojądrzaste krwi obwodowej, zwiększone wydzielanie CXCL4 przez komórki dendrytyczne plazmacytoidów i brak związku pomiędzy zwiększonymi poziomami .-tromboglobuliny i zwiększonymi poziomami CXCL4 u pacjentów z twardziną układową. Continue reading „Analiza w skali ogólnoustrojowej i CXCL4 jako biomarker w leczeniu stwardnienia rozsianego AD 10”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 10

Kobiety mają mniejszy odsetek nowotworów jelita grubego wykrytych w badaniu przesiewowym i wyższy odsetek proksymalnych nowotworów jelita grubego niż mężczyźni. Znaczący różnicowy efekt między badaniem przesiewowym uczestników 55 do 64 lat i tych 65 do 74 lat nie zaobserwowano. Nasze wyniki można porównać z wynikami badania Minnesota na obecność krwi utajonej w kale. Po 13 latach obserwacji, z sześcioma rundami badania krwi utajonej w kale i 38% stawu kolonoskopowego w badanej corocznie grupie, częstość występowania raka jelita grubego zmniejszyła się o 12% (nieistotna różnica) i śmiertelność o 33% ( istotna różnica) .41 W badaniu PLCO, po medianie okresu obserwacji 11,9 roku z maksymalnie dwoma elastycznymi sigmoidoskopowymi skriningami oprócz badań poza protokołem w obu grupach, częstość występowania zmniejszyła się o 21%, a śmiertelność o 26%. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 10”

Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym

Rozwinięte zrozumienie immunopatogenezy stwardnienia rozsianego sugeruje, że zubożenie komórek B może być użyteczne w leczeniu. Przebadaliśmy ocrelizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne, które selektywnie zmniejsza liczbę limfocytów B wykazujących ekspresję CD20, w pierwotnej postaci progresywnej choroby. Metody
W tej fazie 3 losowo przydzielono 732 pacjentów z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego w stosunku 2: do otrzymywania dożylnego ocetlizumabu (600 mg) lub placebo co 24 tygodnie przez co najmniej 120 tygodni i do określonej wcześniej liczby potwierdzonych zdarzeń progresji niepełnosprawności. miało miejsce. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów z progresją niepełnosprawności potwierdzoną po 12 tygodniach w analizie czas do zdarzenia. Continue reading „Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym”

Badanie przesiewowe dzieci z rdzeniem zarodkowym ad 5

Zwiększenie częstotliwości skanowania nie jest ani praktyczne, ani prawdopodobne, aby zmienić wynik. Wady częstszego skanowania obejmują koszty, chorobowość związaną z uspokojeniem lub znieczuleniem ogólnym u małych dzieci, konkurencję w zakresie usług skanowania, fakt, że pacjenci nie są wyleczeni z nawracającej choroby oraz prawdopodobieństwo, że jakikolwiek wzrost przeżycia jest artefakt o uprzedzeniach w czasie i długości. Nasz wniosek dotyczący wartości skanowania może nie być ważny, jeśli technika staje się bardziej wrażliwa. Jednak większa czułość przyniosłaby również mniejszą specyfikę. Wniosek może się również zmienić, jeśli opracowane zostanie lekarstwo na nawracający rdzeniak zarodkowy. Continue reading „Badanie przesiewowe dzieci z rdzeniem zarodkowym ad 5”

Kliniczne i genetyczne spektrum zespołu Holta-Orama (zespół Heart-Hand) ad 5

Pozytywnie zabarwione prążki są czarne, a region pericentromeryczny wykluł się. Liczby wskazują oznaczenia cytogenetyczne dla pasm. Pokazano lokalizację HOX C i genów podjednostki gamma podjednostek gaminowych kwasu retinowego (RARgamma). Podano lokalizację map polimorficznych loci analizowanych z 12q. Dane dotyczące powiązania sugerują, że gen odpowiedzialny za zespół Holta-Orama (HOS) znajduje się między DAO i D12S79. Continue reading „Kliniczne i genetyczne spektrum zespołu Holta-Orama (zespół Heart-Hand) ad 5”