Zastosowanie wielu biomarkerów w celu poprawy prognozowania zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych czesc 4

Przeprowadziliśmy także testy współczynników wiarygodności, aby ocenić, czy globalny model dopasowania poprawił się po dodaniu biomarkerów. Wszystkie analizy przeprowadzono również wśród uczestników, którzy nie mieli dominującej choroby sercowo-naczyniowej na początku badania.
Zbadaliśmy modyfikację efektu, testując statystyczną istotność interakcji między wszystkimi biomarkerami. Żadne z terminów interakcji nie osiągnęło istotności statystycznej (P> 0,08 dla wszystkich testów).
Wartości P mniejsze niż 0,05 z dwustronnych testów uznano za wskazujące na istotność statystyczną. Użyto statystycznych pakietów oprogramowania STATA (wersja 10.0) (StataCorp) i SAS (wersja 9.1 dla Windows) (SAS Institute).
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa kohorty badawczej. Wyjściową charakterystykę całej próbki i uczestników, którzy nie mieli choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej, przedstawiono w Tabeli 1. Średni wiek na początku badania wynosił 71,0 lat (zakres 69,4 do 73,6). W okresie obserwacji (mediana, 10,0 lat, zakres od 0,9 do 12,4) zmarło 315 uczestników (wskaźnik 3,0 na 100 osobolat narażonych na ryzyko); 136 zgonów było spowodowanych chorobą sercowo-naczyniową (wskaźnik 1,3 na 100 osobolat na ryzyko). W podgrupie uczestników, którzy nie mieli powszechnej choroby sercowo-naczyniowej na początku badania, zmarło 149 osób (wskaźnik 2,4 na 100 osobolat ryzyka); 54 zgonów było spowodowanych chorobą sercowo-naczyniową (wskaźnik 0,9 na 100 osobolat ryzyka). Żaden z badanych nie stracił czasu na obserwację.
Regresja Coxa
Tabela 2. Tabela 2. Współczynniki zagrożenia dla śmierci ze wszystkich przyczyn iz przyczyn sercowo-naczyniowych, według poziomów biomarkerów. Wszystkie biomarkery (troponina I, N-końcowy pro-mózgowy peptyd natriuretyczny, cystatyna C i białko C-reaktywne) przewidywały śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych i ze wszystkich przyczyn w modelach surowych i wielowymiarowych w całej grupie i w grupie uczestników którzy nie mieli choroby sercowo-naczyniowej w punkcie wyjściowym (Tabela 2). Surowe szacunki współczynników ryzyka, statystyki C i wartości chi-kwadrat kalibracji dla poszczególnych ustalonych czynników ryzyka i biomarkerów do prognozowania zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i ze wszystkich przyczyn przedstawiono w tabeli dodatku dodatkowego (dostępnego z pełny tekst tego artykułu na stronie www.nejm.org).
Współczynniki zagrożenia dla różnych kombinacji podwyższonych biomarkerów w całej kohorcie przedstawiono w Tabeli 2 Dodatkowego Dodatku. Uczestnicy, u których stwierdzono podwyższony poziom dowolnych dwóch biomarkerów, mieli ryzyko śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych zwiększonych o czynnik większy niż 3 (p <0,001 dla wszystkich porównań). Ryzyko zostało zwiększone o czynnik większy niż 7 wśród uczestników z podwyższonym poziomem dowolnych trzech biomarkerów oraz o ponad 16 wśród uczestników z podwyższonymi poziomami wszystkich czterech biomarkerów (p <0,001 dla wszystkich porównań).
Dyskryminacja
Tabela 3. Tabela 3. Statystyka C dla modeli regresji Coxa przewidująca zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych i ze wszystkich przyczyn w całej próbce i w próbce krwi bez choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej. W całej kohorcie, jak również w grupie uczestników, którzy nie mieli choroby sercowo-naczyniowej na początku, statystyki C wzrosły znacząco dla prognozowania śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, gdy wszystkie biomarkery, które mierzyliśmy, zostały włączone do modelu o ustalonym ryzyku. czynniki (Tabela 3)
[podobne: centrum medyczne scanmed multimedis, tasiemiec uzbrojony objawy, labox mielec ]